Bij volwassenen en wat oudere adolescenten gaat het meestal om praten met elkaar, waarbij de cliënt de volledige vrijheid heeft over de onderwerpen die hij of zij in wil brengen.

Er wordt geluisterd, verder gevraagd en ook commentaar geleverd, waarbij de bedoeling is om samen beter te begrijpen wat er speelt, op welke manieren dat het leven beïnvloedt, bijvoorbeeld ongelukkig of angstig maakt, kwaad of onzeker, lichamelijke klachten geeft of verergert of aanleiding geeft tot ritueel denken of dwanghandelingen.

Er wordt geprobeerd om uit te vinden hoe de klachten zijn ontstaan en welke factoren daarbij belangrijk zijn geweest. Ook is er oog voor de manier waarop de cliënt contact maakt, zichzelf neerzet en wat dit oproept bij de behandelaar, omdat dit tekenend kan zijn voor wat er ook buiten de behandelkamer voortdurend gebeurt in interacties met anderen.

De ervaring is dat het meemaken van een aandachtig, meedenkend en niet-beoordelend gehoor voor veel mensen al iets bijzonders is, evenals de ervaring dat over schaamtevolle en beangstigende gedachten en ervaringen kan worden gesproken zonder dat de relatie daarvan schade ondervindt of kapot gaat.

Met elkaar schept dit vaak ruimte om verder te denken en te praten en bijvoorbeeld geleidelijk te ontdekken dat de angsten met een al lang bestaande, niet gevoelde machteloze woede te maken hadden over zich niet gehoord, gezien of gekend voelen.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de therapeut dient u te ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. 

Wat is cognitieve therapie?

Een van de grondleggers van de cognitieve therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities (gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen) van de cliënt centraal staan. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet. Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij inderdaad mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Vaak hebben zij alleen hier nog maar aandacht voor. Door deze 'disfunctionele' gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

Wat is gedragstherapie?

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand zich gedraagt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Als u uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat, zal de angst vaak eerder sterker worden dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens wordt samen met de cliënt op zoek gegaan naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.

Hoe ziet de cognitieve gedragstherapie er inhoudelijk uit?

De therapeut zal betrekkelijk kort stilstaan bij de jeugdervaringen van de cliënt. CGt richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door allerhande huiswerk komt de cliënt gaandeweg tot nieuwe gedachten en ander, positiever, gedrag. Het is gebleken dat het veranderen van gedrag en het veranderen van gedachten goed samen kunnen gaan. Daarbij maken beide vormen van psychotherapie goeddeels van dezelfde methoden gebruik, zoals bijvoorbeeld het doen van huiswerk en oefeningen.

Een cognitief gedragstherapeut heeft het vaak met de cliënt over moeilijke situaties en hoe de cliënt zich daarin gedraagt. Ook wil de therapeut graag weten hoe de cliënt over dergelijke moeilijke situaties denkt. Voor een deel is dat praten bij cognitieve gedragstherapeuten anders in vergelijking met bijvoorbeeld psychotherapeuten. Deze therapeuten praten niet alleen over andere onderwerpen met hun cliënten, de gesprekken hebben dikwijls ook een wat andere kleur of toonzetting. In veel andere therapieën wordt de cliënt gestimuleerd om bij zichzelf te onderzoeken wat hij voelt of wat hij wil. In dat proces van zelfonderzoek zijn andere therapeuten betrekkelijk zwijgzaam en terughoudend in tegenstelling tot cognitief gedragstherapeuten die doorgaans actiever zijn. Zij gaan eerder met de cliënt op zoek naar knelpunten en manieren om met zaken om te gaan. Dat uitgangspunt zorgt er voor dat cognitief gedragstherapeuten eerder adviezen en richtlijnen geven, dat zij huiswerkafspraken maken met de cliënt en dat zij bepaalde oefeningen met de cliënt doen in de therapiesetting.

1982 - 1986 Doctoraalstudie persoonlijkheids­psychologie en psychodiagnostiek aan de R.U. te Leiden

1986 – 1987 Basisopleiding “On ananlytic Lines” - Rotterdam

1987 - 1988 Diagnostisch onderzoek bij het Zeeuws Bureau voor Toegepaste Psychologie (ZBTP) Middelburg

1987 - 1989 Docente persoonlijkheidsvor­ming/soci­ale vaardigheden aan de opleidingsschool voor ziekenverzorging te Koudekerke

1988 - 1989 Docente psychologie aan de opleiding pedagogiek van de NUMA te Middelburg

1988 - 1991 Docente psychologie/agogiek aan de opleidingsschool voor ziekenverzorging te Goes

1992 - heden Psychologisch adviesbureau / Eerstelijnspraktijk

1997 Kwalificatie Eerstelijnspsychologie

1997 - 2000 Docente cursus "Beter Slapen" Oosterschelde Thuiszorg

1998 Basiscursus Gedragstherapie Utrecht

1999 Vervolgcursus VgT Utrecht

1999 Inschrijving in het BIG-register als GZ-psycho­loge

2000 - 2001 Leertherapie en N=1 studie VGt

2001 Postdoctorale opleiding angststoornissen bij kinderen in Gent

2003 Gewoon lid van de Vereniging Cognitieve Gedragstherapie

2004- 2005 Opleiding forensische psychologie

2006 Beëdigd tot vast gerechtelijk deskundige in het gerechtshof te ‘s-Gravenhage

2005 Rorschach certificaat

2004 tot 2009 Forensisch Psychiatrische Dienst / NIFP Breda/Middelburg

2009 Basistraining klinische schema therapie Viersprong Academy in Halsteren

2010 Vervolgcursus klinische schema therapie Viersprong Academy in Halsteren

2019 Basisopleiding Emotional Focused Therapy bij EFT Netwerk Nederland

2020 Vervolgopleiding Emotional Focused Therapy bij EFT Netwerk Nederland

2022 – Herregistratie GZ-psycholoog

 

 

Intervisie

Psychologisch Adviesbureau maakt deel uit van een intervisiegroep. Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je een beroep doet op collega's om mee te denken over vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Doel is inzicht te krijgen in je eigen handelen.

Dit meedenken gebeurt door het inbrengen van volledig geanonimiseerde casussen en het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Samen kun je brainstormen over eventuele interventies en van elkaar leren.

Supervisie

Bij Psychologisch Adviesbureau kunt u ook terecht voor supervisie. Voor professionals die met mensen werken is het belangrijk de eigen voorkeuren, gedragingen en strevingen niet door te laten werken in het contact met cliënten. Supervisie leert je daar zicht op te krijgen en adequaat te handelen.

In de supervisie breng je onder woorden wat jou beweegt en wat dit betekent, opdat je weet wat je doet en waarom. Je leert van een “oudere” collega te reflecteren op je eigen manier van werken.