Kwaliteitsstatuut - Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden

1. Gegevens ggz-aanbieder:
Naam Praktijk: Psychologisch Adviesbureau van Andel
Naam regiebehandelaar: Eline van Andel
Straat en huisnummer praktijkadres: Ravestraat 20
Postcode en plaats praktijkadres: 4301 BC Zierikzee
Telefoonnummer: 06-48264184
E-mail-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer: 75472740
Website: www.psychologisch-adviesbureau.nl
BIG-registratie: 99051077325
Overige kwalificaties: GZ-psychologie, Cognitieve Gedragstherapie VGCT Utrecht; schematherapie De Viersprong Halsteren; EFT Relatie-therapie ICEEFT.
Basisopleiding: Doctoraal persoonlijkheidspsychologie en psychodiagnostiek RU Leiden;
AGB-code praktijk: 94000257
AGB-code zorgverlener: 94000329

2. Biedt zorg aan in:
2a. De generalistische basis-GGZ
2b. Categorie A.

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:
3a. De praktijk richt zich op individuele zorg voor volwassenen. Indien gewenst wordt ook de familie/omgeving bij de behandeling betrokken. Het behandelaanbod is breed en onder meer gericht op patiënten met angsten, stemmingsklachten, rouw, laag zelfbeeld, somatisch-symptoomstoornis en relatieproblematiek.
3b. Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (aandachtsgebieden, type klachten, behandelvormen) :
Angststoornissen
Depressieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Slaapstoornissen
Aanpassingsstoornissen
Persoonlijkheidsproblematiek
Behandelvormen: Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schematherapie, EFT-
relatietherapie en IBCT relatietherapie.

4. Samenstelling van de praktijk:
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1:
Eline van Andel, BIG-registratienummer 99051077325
Coördinerend regiebehandelaar 1:
Eline van Andel, BIG-registratienummer 99051077325


5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk:

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijken
Collega-psychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met:

PsyNed
GZ-psycholoog Eveline Sterk Haamstede
GZ-psycholoog Rita Folkersma / Leah Amichai
EFT-therapeute Anne-Marie Vandendriessche
Deborah Hopstaken – EFT relatietherapeute
Pierre Verbraak – Relatiecoach IBCT
Medisch Centrum Borrendamme
poh GGZ Julia van Damme – Huisartsenpraktijk Kop van ‘t Eiland

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dit professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Afspraken met huisartsenpraktijken en collega’s m.b.t. verwijzing, terug- en doorverwijzing, consultatie en medicatie.
Contacten met collega-psychologen en - psychotherapeuten in het kader van intervisie, consultatie en waarneming.

5d. Afspraken m.b.t./ waarnemingsregeling gedurende avond/nacht/weekend/crisis:

Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij de huisartsenpost. Binnen het postcodegebied waar mijn praktijk is gevestigd, zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt met de huisartsen. Patiënten worden van deze afspraak op de hoogte gesteld.

5e. Afspraken met GGZ-crisisdienst, HAP, SEH

Verwijzing naar de crisisdienst verloopt via de huisarts. Patiënten melden zich in geval van crisis daarom altijd eerst bij de huisarts.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieders:

Eveline Sterk, GZ-psychologe - Haamstede
Rita Folkersma / Leah Amichai, GZ-psychologe - Eli / Israel
Anne-Marie Vandendriessche, relatie- en gezinstherapeute / EFT-relatietherapeute - Zeist
Deborah Hopstaken – EFT relatietherapeute - Rotterdam
Pierre Verbraak – Relatiecoach IBCT - Roosendaal
Diverse collega’s bij PsyNed

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Bijeenkomsten minimaal 2 keer per jaar fysiek / 2 x per maand online.
Bespreken van casuïstiek, complicaties, benchmarks en inhoudelijke thema's. Er wordt gereflecteerd op de kwaliteit van indiceren en op de coördinatie, uitvoering en doelmatigheid van de zorg. Er zijn afspraken gemaakt over consultatiemogelijkheden op casusniveau binnen dit netwerk.

6. Contracten met de zorgverzekeraars en vergoeding van verzekerde zorg:

De praktijk hoopt m.i.v. 1 januari 2023 met een aantal zorgverzekeraars contracten af te sluiten:
Zilveren Kruis
Caresq
Zorg en Zekerheid
Eno
DSW
De definitieve lijst zal zo spoedig mogelijk op de website worden gepubliceerd.

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website.
Ik heb het tarief overig zorgproduct voor niet-verzekerde zorg (OZP-tarief) gepubliceerd op mijn website.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website.
Link naar website met behandeltarieven en OZP-tarief: https://www.psychologisch-adviesbureau.nl/tarieven

8. Kwaliteitswaarborg:
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie/branche/beroepsvereniging:

Intervisie
Bij- en nascholing
GZ-herregistratie
EFT-certificaat

9. Klachten- en geschillenregeling:

Mijn cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij:
Opmerkingen en klachten over de behandeling kunnen cliënten persoonlijk, per mail of per brief bij mij indienen en kunnen in eerste instantie met mij worden besproken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Geschilleninstantie Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) https://nibig-geschillencommissie.nl/
De cliënt wordt van deze procedure op de hoogte gesteld bij de intake; de klachtenregeling is ook terug te vinden op mijn website.
 
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten:

10a. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Naam vervangend behandelaar: Eveline Sterk
Psychologenpraktijk Sterk
Hogezoom 15 - 4328 EE Burgh-Haamstede
Telefoonnummer: 06-54356557 E-mail-adres: info@psychologenpraktijk-sterk.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.


DEEL II.  Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt.


11. Wachttijd voor intake en behandeling:

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling (en kunnen deze telefonisch opvragen) via de volgende link:
https://www.psychologisch-adviesbureau.nl/info


12. Aanmelding en intake:

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmelding kan telefonisch of via de mail. Ik beantwoord zelf de telefoon en kan direct info geven over wachttijden, over de te volgen procedure etc. In mijn eenmanspraktijk doe ik zelf de intake en aansluitend de behandeling. Er is een telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag tussen 9 en 10 uur voor alle soorten vragen en overleg. Buiten deze spreekuren kan er overleg plaatsvinden via de mail of sms.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend aanbod of terug naar de verwijzer- indien mogelijk met een passend advies - indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt.

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt)
Ja.


13b. Bij langer durende behandeling (>12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja.

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en - indien van toepassing en met de toestemming van de patiënt/cliënt - diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
het gezamenlijk opstellen van het behandelplan, wat ondertekend wordt door de patiënt, bij aanvang van de behandeling. Tussentijds wordt het plan geëvalueerd en zo nodig

bijgesteld.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:
De voortgang van de behandeling wordt gemonitord d.m.v. tussentijdse evaluatie van het behandelplan, vragenlijsten en evaluatie.


13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 6 weken.


13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënte/cliënten op de volgende manier:
De tevredenheid van mijn patiënten wordt besproken in principe na elk contact, maar in elk geval bij de tussentijdse evaluatie en bij het afsluiten van de behandeling d.m.v. de Session Rating Scale (SRS) van Scott Miller.


14. Afsluiting/nazorg:

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja.


14b. De verwijzer wordt hiervan door de coördinerend regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja.

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja.

15  Omgang met patiëntgegevens.

15a. Ik vraag toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja.


15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja.


15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZA:

III Ondertekening
Naam: Eline van Andel
Plaats: Zierikzee
Datum: 03-01-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteits-statuut naar waarheid heb ingevuld.