Tarieven

 

Individueel consult

45 minuten: € 90 

60 minuten: € 120 

Na 18.00 uur, in het weekend en op feestdagen 1,5 x tarief.

 

Relatietherapie

Relatietherapie wordt in de meeste gevallen niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars en is nog niet vrijgesteld van BTW (21%).

De intake duurt meestal 2 x 45 minuten. Na afloop bekijken we samen naar het eventuele vervolgtraject en hoe we het beste de afspraken kunnen plannen.

Dat houdt in dat de vervolgafspraken 60, 75 of 90 minuten kunnen duren.

45 minuten: € 90 (excl. BTW)

60 minuten: € 120 (excl. BTW)

Na 18.00 uur, in het weekend en op feestdagen 1,5 x tarief.

 

Telefonische consulten en skype-/facetime gesprekken

Hier gelden dezelfde tarieven als voor face-to-face consulten. Dit geldt eveneens voor e-mail of een andere vorm van briefwisseling. U krijgt na afloop de nota toegezonden. Deze dient te worden overgemaakt binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen.

Voor het verzenden van een betalingsherinnering worden kosten in rekening gebracht. Voor het verzenden van een eerste betalingsherinnering € 8,00. Voor het verzenden van een tweede betalingsherinnering € 16,00. Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Bij het uitblijven van een betaling wordt de inning van de openstaande bedragen uit handen gegeven aan incassobureau MediCas.

MediCas zorgt daarna voor de financiële afhandeling.

 

Betaling

Na afloop van elke sessie dient u de nota contant te betalen of per pin te voldoen. U krijgt de nota mee.

 

Afzeggen

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Wanneer een afspraak niet kan worden nagekomen, dan wordt het op prijs gesteld dat u de afspraak zo snel mogelijk annuleert.

U kunt dit telefonisch doen door in te spreken of per mail doen tot uiterlijk 48 uur, 2 werkdagen, van tevoren. 

N.B: Het weekend dus NIET meegerekend.

Wanneer u de afspraak niet op tijd afzegt, worden de kosten in rekening gebracht.

 

Privacy

Er zijn in deze praktijk geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De reden is dat deze praktijk de privacy van cliënten wil waarborgen en de gegevens van cliënten niet wil aanleveren bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS. U krijgt de mogelijkheid een officiële privacyverklaring te tekenen, waardoor geen inhoudelijke of diagnostische informatie naar uw verzekeringsmaatschappij mag worden gecommuniceerd en uw dossier niet mag worden ingezien.

Waarom is dit belangrijk voor u?

Allereerst omdat wij geheel vrij van de zorgverzekeraar met elkaar kunnen beslissen wat de beste zorg voor u is. Anders wordt de behandeling voor een groot deel bepaald door de zorgverzekeraar.

Naar aanleiding van een behandeling door een gecontracteerde psycholoog kan een verzekeraar u, op basis van een gestelde diagnose, in de toekomst uitsluiten voor bepaalde verzekeringen. 

 

Waarom een privacy verklaring?

Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ psychologen die een contract hebben met zorgverzekeraars om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS). Het DIS bevat o.a. informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekeringswet.

Het DIS verstrekt de gegevens aan een vijftal publieke organisaties: het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud (Diagnose Behandeling Combinatie). Tevens kunnen de gegevens ook op aanvraag aan derden worden verstrekt.

Lees meer hierover in onderstaand artikel: Zorgelijke Ontwikkelingen in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

 

Ben je als cliënt vandaag de dag nog wel vrij om keuzes te maken of niet?

 

Per 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ psychologen om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het (DIS), landelijke DBC-Informatiesysteem. Het DIS bevat o.a. informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekeringswet.  
Het DIS verstrekt de gegevens aan een vijftal publieke organisaties: het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, het College voor Zorgverzekeringen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud. Tevens kunnen de gegevens ook op aanvraag aan derden worden verstrekt.

Veel cliënten vinden dit een zorgelijke ontwikkeling en kiezen er bewust voor om af te zien van enige vergoeding, zodat hun gegevens niet worden aangeleverd bij het DIS (www.dbcinformatiesysteem.nl) en niet worden verspreid naar publieke organisaties of derden.

Is Big Brother watching you?

Deze ontwikkeling kan vervelende gevolgen met zich meebrengen voor u. Ik geef een voorbeeld: u wordt gediagnosticeerd met een depressie bij een aangesloten GZ-psycholoog. Uw gegevens worden dan aangeleverd bij het DIS. U besluit twee jaar later een bedrijf te starten want u bent inmiddels weer psychisch gezond en hebt zin in een uitdaging. U wil graag een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, maar wat blijkt? U wordt voor het onderdeel psychologische problemen uitgesloten, omdat u ooit bent gediagnosticeerd met een depressie. Zo blijven de gevolgen van uw toen onschuldige depressie altijd zichtbaar.