Tijdens het eerste gesprek, de intake, bespreken we samen uw situatie en stellen we uw hulpvraag vast. Soms kan het zinvol zijn om via een aantal vragenlijsten een duidelijker beeld te krijgen van uw klachten en alles wat daarmee kan samenhangen.

Vervolgens stellen we samen een behandelplan op: hoe gaan we werken aan verbetering van uw situatie en vermindering van uw klachten. Afgestemd op de problematiek kiezen we een therapievorm die het beste bij uw problematiek past. Tussentijds kan aan de hand van dit plan geëvalueerd worden of en hoe de behandeling u helpt naar verbetering en zonodig kunnen we het behandelplan tussentijds bijstellen. 
De gesprekken vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. De duur van de behandeling zal voor een ieder anders zijn. In sommige gevallen kunnen 1 tot 2 gesprekken al voldoende zijn, maar gemiddeld ligt de duur op 8 tot 10 gesprekken.

Tijdens de behandeling wordt een dossier bijgehouden met daarin uw persoonlijke gegevens en aantekeningen over de voortgang van de behandeling. Dit is uw persoonlijke dossier; u kunt inzage krijgen in dit dossier en eventueel zaken uit het dossier laten verwijderen.
Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten. Psychologisch Adviesbureau bewaart uw dossier 20 jaar, waarna het vernietigd wordt.
Tijdens het eerste gesprek vraag ik u of u akkoord gaat met het geven van informatie aan en/of overleg met uw verwijzend arts en of u hiertoe een toestemmingsformulier wilt ondertekenen.

 


Privacy policy

Psychologisch Adviesbureau, gevestigd te Zierikzee en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75472740 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologisch Adviesbureau omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt:
a. cliënten
b. bezoekers van www.psychologisch-adviesbureau.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens
Psychologisch Adviesbureau verwerkt persoonsgegevens die:
a. betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.
b. met toestemming van betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking
Psychologisch Adviesbureau verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van de behandelovereenkomst;
b. de declaratie voor verrichte werkzaamheden.

4. Persoonsgegevens delen met derden 
Psychologisch Adviesbureau deelt alleen dan persoonsgegevens met derden, als dit in het kader van de behandeling (b.v. een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

5. Bewaren van gegevens

Psychologisch Adviesbureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
a. er geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor medische dossiers na sluiting van het behandeltraject.
b. financieel-administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

6. Wijzigingen privacystatement
Psychologisch Adviesbureau kan dit privacystatement altijd wijzigen, het is daarom verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

7. Rechten, vragen en klachten
U heeft het recht Psychologisch Adviesbureau te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk (06-48 26 41 84). Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologisch Adviesbureau persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen, of een brief sturen naar

Psychologisch Adviesbureau, Ravestraat 20, 4301 BC Zierikzee.